Privacy statement

 

Kinderopvang Humanitas, Kinderopvang Humanitas regio SKE, Kinderopvang De Cirkel, SKA, SKT, De Zeven Bergen en Kinderdomein

 

Kinderopvang Humanitas doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Humanitas houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving. 


Uitgebreide informatie

Kinderopvang Humanitas heeft een algemeen Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP), wat van toepassing is op iedereen die vanuit zijn werkzaamheden voor Kinderopvang Humanitas in aanraking komt met persoonsgegevens. Deze geldt voor de hele organisatie, waaronder de fysieke locaties, de systemen op interne en externe locaties en voor elke verwerking van persoonsgegevens.

 

In het document Privacy informatie voor medewerkers en sollicitanten lees je onder meer welke gegevens wij verwerken van sollicitanten en medewerkers (inclusief o.a. vrijwilligers, stagiaires en ZZP’ers). Hier vind je ook de regels waaraan onze medewerkers zich houden bij het werken met persoonsgegevens.

In het document Privacy informatie voor ouders lees je onder meer welke gegevens wij van ouders en kinderen verwerken.


Uitgangspunten voor bescherming van privacy
 

Kinderopvang Humanitas verzamelt gegevens alleen voor het uitoefenen van haar taken. De doelen van verwerking van persoonsgegevens zijn o.a. uitvoeren van het sollicitatie- en selectieproces; aangaan van een arbeidsovereenkomst; aangaan van een kinderopvangovereenkomst, voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor een overzicht van alle doelen verwijzen wij naar de procedures “Privacy informatie voor ouders” en de “Privacy informatie voor medewerkers en sollicitanten”.

Overige uitgangspunten:

 • Veilig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met informatie in het dagelijkse werk is ieders professionele verantwoordelijkheid. Daarom is privacy een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van Kinderopvang Humanitas.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het uitvoeren van specifieke en overeengekomen doelen en worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om een kinderopvangcontract of dienstverband aan te gaan.
 • Persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.
 • Kinderopvang Humanitas doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Dit onderdeel is om die reden niet opgenomen in verdere beleidsstukken.


Privacy vuistregels voor verwerking
 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, onze medewerkers (incl. stagiaires, sollicitanten en overige in opdracht van Kinderopvang Humanitas zijnde aanwezigen) en leveranciers en bezoekers hanteert Kinderopvang Humanitas vijf vuistregels:

 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld.
 • Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt alleen op basis van een wettelijke grondslag:

a)     Uitvoering van een overeenkomst met ouders, medewerkers of leveranciers;

b)    Gerechtvaardigd belang van Kinderopvang Humanitas;

c)     Wettelijke verplichting van Kinderopvang Humanitas;

d)    Vitaal belang van kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers;

e)     Of ondubbelzinnige toestemming van een ouder of andere betrokkene(n).

 • Kinderopvang Humanitas verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn gevraagd. Gegevensverzameling staat in verhouding tot het doel.
 • Kinderopvang Humanitas legt aan betrokkenen (kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats.
 • Communicatie van persoonsgegevens geschiedt bij voorkeur via een beveiligde omgeving: voor ouders betreft dit de Ouder App (Konnect), deze zijn geïnstalleerd op de tablet/ zakelijke mobiele telefoons. Voor medewerkers geldt de gedragscode waarin de omgangsregels voor o.a. geheimhouding; gebruik tablet/telefoon zijn beschreven. Voor medewerkers betreft dit systemen zoals YouForce en Groei waarbij een persoonlijke inlog noodzakelijk is.
 • Betrokkenen hebben recht op informatie/inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming van hun persoonsgegevens als zij hierom vragen. Ook kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit consequenties heeft voor het kinderopvangcontract of dienstverband.

Kinderopvang Humanitas verwerkt juiste, volledige en actuele persoonsgegevens. Alle maatregelen die wij treffen om hiervoor te zorgen, zijn uitgewerkt in het Algemeen Informatiebeveiligings- en Privacybeleid Kinderopvang Humanitas.

 

Contact

Kinderopvang Humanitas is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Kinderopvang Humanitas werkt met een privacy team, hierin zitten o.a. de adviseur IBP, de medewerker IBP en de Functionaris Gegevensbescherming. Het kan zijn dat dit team nog uitgebreid gaat worden. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover, een verzoek wilt indienen (zoals vermeld bij 10) of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Kinderopvang Humanitas
Meezenbroekerweg 1A, 6412 VK Heerlen

Postadres: Postbus 591, 6400 AN Heerlen
mail: privacy@kinderopvanghumanitas.nl

 

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is voor klachten en ander opmerkingen te bereiken via het e-mailadres fg@kinderopvanghumanitas.nl. en via het bovengemelde postadres.

 

Verstrekking aan derden 

 • De gegevens die je aan Kinderopvang Humanitas geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een van tevoren kenbaar gemaakt doel.
 • Kinderopvang Humanitas geeft nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder deelt Kinderopvang Humanitas de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de GGD (toezichthouder) vraagt om (persoons)gegevens in het kader van een inspectiebezoek. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij verplicht gegevens te delen.
 • Als jij schriftelijk toestemming geeft, kan Kinderopvang Humanitas persoonsgegevens delen met derden. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.
 • Kinderopvang Humanitas verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Kinderopvang Humanitas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In de privacy informatie voor medewerkers en sollicitanten en de informatie voor ouders staan de maximale bewaartermijnen. De minimale bewaartermijnen worden conform bestaande wet- en regelgeving gehanteerd.
Na het verstrijken van de maximale bewaartermijnen zullen de van toepassing zijnde persoonsgegevens worden vernietigd. De bewaartermijnen zijn vermeld in de procedures “Privacy informatie voor medewerkers en sollicitanten” en de “Privacy informatie voor ouders.


Beveiliging 

Kinderopvang Humanitas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versleutelen van gegevens of het gebruik van een wachtwoord. Ook hebben alleen bevoegde gebruikers van Kinderopvang Humanitas toegang tot jouw gegevens. Deze maatregelen staan uitgewerkt in de interne beleidsstukken “Beveiligingsincidenten en datalekken” en “Beveiliging: technische uitwerking”.

 

Rechten ten aanzien van je gegevens  

Je hebt de volgende rechten t.o.v. de persoonsgegevens die Kinderopvang Humanitas van jou heeft:

 • Recht op informatie/inzage: je hebt de mogelijkheid te controleren of en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.
 • Recht op verbetering: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te corrigeren.
 • Recht op aanvulling: als er nieuwe gegevens van toepassing zijn heb je het recht om deze te laten aanvullen bij de bestaande persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: in gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op afscherming: je hebt het recht te vragen om jouw persoonsgegevens deels niet meer te gebruiken.

Ook kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens en toestemmingen te allen tijde intrekken. Kinderopvang Humanitas zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

OPT-out regeling

Bij alle registraties op basis van toestemming krijg je de OPT-out procedure aangeboden. Dit betekent dat je snel je goedkeuring kunt intrekken of wijzigen. 

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden, voor adres en emailgegevens, zie hoofdstuk 4. Contact. Kinderopvang Humanitas heeft één maand de tijd, vanaf ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd. Binnen één maand zal Kinderopvang Humanitas laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij Kinderopvang Humanitas, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Kinderopvang Humanitas aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene(n). Het is mogelijk de tijdsduur te verlengen met twee maanden, indien duidelijk is dat de gevraagde informatie onmogelijk binnen één maand te achterhalen is. De FG moet hierin een duidelijke afweging maken en dit met wettelijke redenen omkleden.


Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, word je verzocht hierover met ons contact op te nemen. Dat kan telefonisch via een van de regiokantoren of via e-mail bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming: fg@kinderopvanghumanitas.nl.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens.


Cookiebeleid

Onze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies, zodat de website goed functioneert op alle apparaten. Verder maken wij binnen de website gebruik van Google Analytics. We volgen hiermee welke pagina’s binnen onze website bezocht worden om zo de website functioneel te kunnen verbeteren. Het IP adres wordt afgeschermd, oftewel geanonimiseerd.